Handlarbudets allmänna villkor (version 2016-01-01)

 

Dessa villkor publicerades 1 januari 2016. Nya villkor trädde i kraft 2016-07-01

 

§ 1: Inledning

Bilhandlarbudet Sverige AB marknadsförs under varumärket handlarbudet.se. Bolaget grundades 2010, med en affärsidé  att sammanföra aktörer inom motorbranschen och för dem skapa ett bättre kontaktnät och därigenom skapa bättre lönsamhet beträffande inbytesbilar samt ge branschen ett verktyg för att skapa ett optimalt billager. Givetvis skapar det för bilhandeln den omvända möjligheten att kunna söka och finna bilar till egna kunder samt eget lager.

 

§ 2: handlarbudet.se:s roll

Bilhandlarbudet Sverige AB:s affärsidé är att tillhandahålla och utveckla ett slutet e-handelssystem för motorbranschen.

Bilhandlarbudet Sverige AB:s roll är enbart att tillhandahålla  en e-handelsplattform för att effektivisera handeln mellan säljare och köpare internt inom motorbranschen. Handlarbudet är aldrig part i de avtal som rör fordon eller föremål som förmedlas via handlarbudet.se.

 

§ 3: Registrering

Företag inom branschen kan ansluta sig till handlarbudet.se:s e-handelstjänst via registrering på handlarbudet.se:s hemsida. Registrering sker genom att fylla i samtliga uppgifter under fliken registrering, därefter blir det sökande bolaget godkänd och får sitt användar ID genom uppgiven e-postadress.

Vid registrering som användare/kund i Handlarbudets tjänst kan ni ange om ni vill att information ska hämtas automatiskt från Bilvision eller InfoTorg. Om ni markerar att ni önskar denna service ger ni Bilhandlarbudet Sverige AB, Bilvision AB och/eller InfoTorg AB i uppdrag att ombesörja så att en användaridentitet läggs upp i Bilvisions eller InfoTorgs tjänst. Det utgår inga avgifter för upplägg av denna användaridentitet, dock tillkommer frågeavgifter enligt gällande prislista.

Handlarbudet.se kan utan att uppge anledning neka ansökande bolag eller säga upp godkänt bolag att nyttja handlarbudet.se:s e-handelssystem.

 

§ 4: Användarkategori

Handlarbudet.se är en marknadsplats för registrerade bilhandlare i Sverige, kravet är att ansökande bolag skall ha en årlig omsättning överstigande 5.000.000 kronor.

 

§ 5: Beskrivning av fordon

Säljarens skyldighet är att lämna korrekt och tillfredställande beskrivning av fordonet. Eventuella fel, modifikationer och brister på fordonet skall ovillkorligen anges i beskrivningen. Säljaren ansvarar för att de i beskrivningen lämnade uppgifterna är korrekta och tillräckliga. handlarbudet.se har inget ansvar för att beskrivningen av fordonet eller varan motsvarar lämnad fordonsbeskrivning.

 

§ 6: Säljare

Säljaren har enligt § 5 skyldighet att uppge eventuella fel och brister, säljare har skyldighet att lösa eventuella restskulder på fordonet eller annan form av pantsättning. Säljaren har rätt att anta det bud som säljaren tycker är lämpligt. Säljaren har rätt att annullera påbörjad affär (kunden har sålt sin bil själv, krockad osv). Vid utebliven affär eller överenskommelse är det säljarens skyldighet att omgående informera köparen om detta. Det är säljarens skyldighet att se till att fordonets skick vid leverans väl stämmer överens med det presenterade skick som gällde vid erbjudandets ingång.

 

§ 7: Köpare

Köparen har undersökelseplikt av att  beskrivningen av fordonet, och skick stämmer med angivna uppgifter från säljaren. Ett ingånget och angivet bud är bindande för köparen. Köparen har också skyldighet att beakta leveranstid, trolig mätarställning på fordonet vid leveranstillfället.

 

§ 8: Betalningsvillkor

Betalning av fordonet eller varan, skall göras innan leverans sker om inte annat överenskommits mellan säljare och köpare. Säljaren har rätt att ta ut skälig dröjsmålsränta om betalning sker senare än överenskommen tid.

 

§ 9: Reklamationer

Eventuella reklamationer skall lösas mellan säljare och köpare.

 

§ 10:Transporter

Transport av sålt fordon eller vara, bekostas av köparen om inte annat överenskommits. Säljaren har skyldighet att vara behjälplig vid lastning, detta under normal arbetstid.

 

11: Registrering av fordon

Säljaren har skyldighet att omgående efter det att full betalning erlagts registrera fordonet på köparen. Säljaren skall senast vid leveranstillfället tillhandahålla faktura på fordonet, ev. faktura med momsspecifikation skall komma köparen tillhanda om moms finns i bilen.

 

§ 12: handlarbudet.se:s ansvar

handlarbudet.se har inget ansvar för varken vara eller ingångna avtal mellan säljare och köpare.

 

§ 13: handlarbudet.se:s fakturering

handlarbudet.se fakturerar abonnemangsavgiften månadsvis eller kvartalsvis. Abonnemang förlängs med automatik. 3 månaders uppsägningstid gäller.

Handlarbudet.se erbjuder även ett provabonnemang. Denna abonnemangsform förlängs ej med automatik.

Vid uppsägning från någon av parterna under pågående period sker ingen återbetalning av abonnemangsavgiften. Abonnemanget förlängs årsvis med automatik.

Fakturor skickas med 10 dagars betalning därefter påförs ränta med 2 % per månad.

Transaktionskostnader för köp och sälj följs upp löpande och faktureras månadsvis. Handlarbudet erbjuder ett formulär för kreditering av transaktionskostnader i det fall fordonet aldrig köpts in av säljande handlare, alternativt ej köpts av köpande handlare.

Abonnemangs- och transaktionskostnader enligt gällande prislista. Priser anges exklusive moms.

 

§ 14: Tryck eller skrivfel

handlarbudet.se reserverar sig mot eventuella tryck och/eller skrivfel som hänför sig till tryck och/eller skrivfel gjorda av handlarbudet.se.

 

§ 15: Leveransgodkännande

Det är köparens skyldighet att kontrollera fordonets status före, eller vid avhämtning av fordonet eftersom reklamationer från köparen efter leverans ej beaktas. Detta gäller även om fordonet hämtas via ombud.

 

§ 16: Uppsägning/avstängning

Skulle någon form av avtalsbrott, missbruk eller felaktig information mellan handlarbudet.se och annan part uppstå kan handlarbudet.se med omedelbar verkan säga upp ingånget avtal varvid abonnemangskostnaden ej återbetalas.

 

 

 

Tidigare versioner av allmänna villkor:

Villkor giltiga 2011-2015