Handlarbudets villkor per 2016-07-01

Dessa villkor är giltiga från 1 juli 2016

Uppdatering januari 2017 punkt 7. Avseende Hantering av Personuppgifter hittar ni en sammanställning på separat sida här.

 

Med begreppet Handlare avses i dessa villkor anslutna Bilhandlare, såväl säljande som köpande.

 

§ 1: Inledning

Bilhandlarbudet Sverige AB marknadsför under varumärket handlarbudet.se en tjänst där professionella bilhandlare kan dokumentera och utbyta begagnade fordon. Bolaget grundades 2010, med en affärsidé att sammanföra aktörer inom motorbranschen och för dem skapa ett bättre kontaktnät och därigenom skapa bättre lönsamhet beträffande lager- och inbytesbilar samt ge branschen ett verktyg för att skapa ett optimalt billager. Tjänsten skapar samtidigt möjlighet för varje handlare att kunna söka och finna bilar till egna kunder samt eget lager.

 

§ 2: handlarbudet.se:s roll

Bilhandlarbudet Sverige AB:s affärsidé är att tillhandahålla och utveckla ett slutet e-handelssystem för motorbranschen.

Bilhandlarbudet Sverige AB:s roll är enbart att tillhandahålla en e-handelsplattform för att effektivisera handeln mellan säljare och köpare internt inom motorbranschen. Handlarbudet är aldrig part i de avtal som rör fordon eller föremål som förmedlas via handlarbudet.se.

De kvittenser som visas efter accepterad affär är en dokumentation av affärsuppgörelsen mellan säljare och köpare, men Bilhandlarbudet Sverige AB utgör ingen part i dessa avtal.

 

§ 3: Villkor för registrering av handlare till tjänsten

Företag inom branschen kan ansluta sig till handlarbudet.se:s e-handelstjänst via registrering på handlarbudet.se. Registrering sker genom att fylla i samtliga uppgifter under fliken registrering, invänta godkännande från Handlarbudets kundservice samt få bekräftelse – normalt per e-post.

Vid registrering som användare/handlare/kund i Handlarbudets tjänst kan ni ange om ni vill att information ska hämtas automatiskt från Bilvision eller InfoTorg. Om ni markerar att ni önskar denna service ger ni InternalCars Europe AB (bifirma Bilhandlarbudet Sverige), Bilvision AB och/eller InfoTorg AB i uppdrag att ombesörja så att en användaridentitet läggs upp i Bilvisions eller InfoTorgs tjänst. Det utgår inga avgifter för upplägg av denna användaridentitet, dock tillkommer frågeavgifter enligt gällande prislista.

Handlarbudet.se kan utan att uppge anledning neka ansökande bolag eller säga upp godkänt bolag att nyttja handlarbudet.se.

 

§ 4: Krav för registrering

Handlarbudet.se är en marknadsplats för registrerade bilhandlare i Sverige. Ansökande bolag skall vara registrerad svensk firma, verksamhetsregistrerad för handel med bilar, ha en årlig omsättning överstigande 5.000.000 kronor samt kunna visa att man har minst 10 bilar i lager i en publikt tillgänglig butik fysisk eller online. Handlarbudet äger utöver detta rätt att göra en individuell bedömning vid enskilda fall. Målet är att alla aktörer på marknadsplatsen skall vara professionella, seriösa och ha likviditet för att kunna ge bindande bud.

 

§ 5: Säljarens beskrivning av fordon

Säljarens skyldighet är att lämna korrekt och tillfredställande beskrivning av fordonet. Eventuella fel, modifikationer och brister på fordonet skall ovillkorligen anges i beskrivningen. Säljaren ansvarar för att de i beskrivningen lämnade uppgifterna är korrekta och tillräckliga. handlarbudet.se har inget ansvar för att beskrivningen av fordonet eller varan motsvarar lämnad fordonsbeskrivning.

Frågor på fordonet från budgivare skall hanteras och besvaras genom tjänstens frågefunktion.

 

§ 6: Säljarens ansvar

Säljaren har enligt § 5 skyldighet att uppge eventuella fel och brister. Det är vidare säljarens skyldighet att se till att fordonets skick vid leverans väl stämmer överens med det presenterade skick som gällde vid erbjudandets ingång. Vid affärer med lång leveranstid förväntas normal förbrukning och slitage kunna ske, om köparen har upplysts om den långa leveranstiden i fordonsbeskrivningen.

Säljare har skyldighet att lösa eventuella restskulder på fordonet eller annan form av pantsättning innan överlåtelse på köparen.

Säljaren har rätt att anta det bud som säljaren tycker är lämpligt.

Säljaren har rätt att annullera påbörjad affär (kunden har sålt sin bil själv, krockad osv). Vid utebliven affär eller överenskommelse är det säljarens skyldighet att omgående informera köparen om detta.

 

Säljare som döljer väsentlig information från test, där Köpare kan påvisa att det påverkar värdet mer än 5% av angivet bud: Köpare äger rätt till kreditering av köp. Handlarbudet.se äger rätt att debitera en avgift för brott mot tjänstens villkor om 2 000 kronor. Handlarbudet avgör, från gång till gång, huruvida avgiften tas ut.

Om köpare kan påvisa fel på fordonet som upptäcks efter betalning/leverans (eller motortransporterad bil) så skall köpare äga rätt till ersättning – men reglering av detta skall ske enligt köpeavtalet mellan säljare och köpare.

 

 

§ 7: Köparens ansvar

Köparen har undersökelseplikt av att beskrivningen av fordonet, och skick stämmer med angivna uppgifter från säljaren.

Köparen har också skyldighet att beakta leveranstid samt trolig mätarställning på fordonet vid leveranstillfället.

Ett ingånget och angivet bud är bindande för köparen. Köparen skall därmed ombesörja erforderlig likviditet för att kunna lösa affären vid accepterat bud.

Köparen har möjlighet att mellan vissa fasta intervall styra budets giltighetstid.

 

Köpare äger ej rätt att direkt kontakta säljare för att göra upp affär. Att på så sätt kringgå marknadsplatsen strider mot grundprincipen att fordon och bud skall vara publika och affärer transparenta. Handlarbudet.se äger rätt att debitera köpavgift då affär sker mellan till systemet anslutna handlare av på marknadsplatsen publicerade fordon – även när inte bud accepteras genom marknadsplatsen.

 

Köpare som ej fullföljer ingången affär och bindande bud eller Köp direkt: Handlarbudet äger rätt att ta ut en avgift för brott mot tjänstens villkor om 2 000 kronor. Handlarbudet avgör, från gång till gång, huruvida avgiften tas ut. Vid två eller fler ej fullföljda affärer där man genomfört Köp direkt alternativt lämnat ett bud som accepterats av säljaren: Permanent avstängning från tjänsten.

 

Det är ett villkorsbrott som leder till omedelbar avstängning ifall Köpare försöker ta reda på registreringsnummer på publicerat fordon i syfte att kontakta bilens ägare direkt.

 

§ 8: Betalningsvillkor

Betalning av fordonet eller varan, skall göras innan leverans sker om inte annat överenskommits mellan säljare och köpare.

Säljaren har rätt att ta ut skälig dröjsmålsränta om betalning sker senare än överenskommen tid. Betalningsvillkor i övrigt regleras mellan säljare och köpare.

 

§ 9: Reklamationer

Eventuella reklamationer skall lösas mellan Säljare och Köpare.

Vid avbruten affär på grund av reklamation från säljare eller köpare kan Bilhandlarbudet Sverige AB kontaktas för att avbryta affär i tjänsten. Eventuella inrops- och exponeringsavgifter kan då komma att krediteras och/eller tas ut enligt Handlarbudet.se:s gällande prisplaner för Säljare och Köpare.

 

§ 10:Transporter

Transport av sålt fordon eller vara, bekostas av köparen om inte annat överenskommits. Säljaren har skyldighet att vara behjälplig vid lastning, detta under normal arbetstid.

 

§ 11: Leveransgodkännande

Det är köparens skyldighet att kontrollera fordonets status före, eller vid avhämtning av fordonet eftersom reklamationer från köparen efter leverans ej beaktas. Detta gäller även om fordonet hämtas via ombud.

 

§ 12: Registrering av fordon

Säljaren har skyldighet att omgående efter det att full betalning erlagts registrera fordonet på köparen. Säljaren skall senast vid leveranstillfället tillhandahålla faktura på fordonet, ev. faktura med momsspecifikation skall komma köparen tillhanda om moms finns på bilen.

 

§ 13: handlarbudet.se:s ansvar

Avtal med Handlarbudet.se som upprättas genom registrering till tjänsten omfattar leverans av en informationstjänst för handlarens kommersiella bruk, och får ej användas för privat bruk. Handlaren får vid avtalet inte rättigheterna till den levererade innehållet, serviceförmåner, eller rätten till det bärande mediet t.ex. hårddisk, cd och liknande. Alla rättigheter, programvara, varumärken tillhör och förvaltas av Bilhandlarbudet Sverige AB. Handlaren kan vidare inte göra anspråk på någon form av kompensation för förluster, sjunkande omsättning och liknande som uppstått på grund av utebliven leverans eller problem med tjänsten.

Handlarbudet.se förpliktar sig att hålla tjänsten i funktionsdugligt skick och utföra nödvändig service. Handlare äger ej rätt utföra ingrepp i själva systemet, utan enbart att nyttja det som användare. Handlarbudet.se förpliktar sig till att utföra service på systemet, vid behov, snarast möjligt.

Det ingår ej i Handlarbudet.se:s ansvar att underhålla användare och handlares information, såsom felaktig information i test, felaktiga bud etc.

Handlarbudet.se innehar vidare inget ansvar för varken vara eller ingångna avtal mellan säljare och köpare.

 

§ 14: Uppsägning av abonnemang

Handlarbudet.se tillämpar 3 månaders uppsägningstid. Vissa prisplaner kan ha en längre uppsägningstid.

Vid uppsägning från någon av parterna under pågående period sker ingen återbetalning av abonnemangsavgiften.

 

§ 15: Avgifter vid köp av fordon

Köpavgift enligt gällande prislista debiteras köpare samma månad som köp sker, oavsett när leverans av fordon sker. Faktura skall betalas enligt gällande betalningsvillkor. Handlarbudet.se tillämpar ej kredit tills eventuell leverans sker.

Handlarbudet erbjuder ett formulär för kreditering av köp till både Köpare och Säljare i det fall fordonet aldrig köpts in av säljande handlare, alternativt ej köpts av köpande handlare. Handlarbudet.se genomför vid sådan kreditering en kontroll, både vid krediteringstillfället och senare, av fordonets faktiska ägarbyten, att Köpare och Säljare ej genomfört affär.

Kreditering utfärdas som ett tillgodohavande. Köpare ombeds vid behov kontakta Handlarbudet.se för utbetalning av kreditfaktura.

 

§ 16: Avgifter vid avpublicering av fordon

För fordon som publicerats på marknadsplatsen och som sedan tas bort utan affär skall Säljaren ange skäl för att fordon avpubliceras. Vid avpublicering på grund av att bilen ej fick köpas in från kund utgår inga avgifter. Handlarbudet.se genomför kontroll att Säljare ej genomfört affär på fordonet.

I det fall fordonet erhållit bud motsvarande det lägsta av 70% av gällande inbytespris enligt Bilpriser eller 70% av publicerad budidé utgår en exponeringsavgift till Säljaren enligt gällande prislista.

I det fall fordonet sålts till en Köpare ansluten till Handlarbudet.se utgår en köpavgift till köparen – även i de fall säljaren ej själv angivit att de accepterat bud på marknadsplatsen.

 

§ 17: Prislista och prisplaner

Prislista för abonnemang och transaktioner återfinns publicerad på handlarbudet.se. Vid förändringar prisplaner ger tjänsten notering om detta och bekräftelse innan fortsatt användning kan ske. Bekräftelse i tjänsten gäller som accept av prisplan.

Priser anges exklusive moms.

 

§ 18: handlarbudet.se:s fakturering

handlarbudet.se fakturerar abonnemangsavgiften kvartalsvis i förskott.

Avgifter för utnyttjande av handlarbudet.se såsom exempelvis inrops-, exponerings- och pristjänster faktureras månadsvis i efterskott.

Fakturor skickas med 30 dagars betalning. Vid utebliven betalning per förfallodatum påförs ränta med 10%.

 

§ 19: Tryck eller skrivfel

handlarbudet.se reserverar sig mot eventuella tryck och/eller skrivfel som hänför sig till tryck och/eller skrivfel gjorda av handlarbudet.se.

 

§ 20: Informationsansvar

Information som skapas i Handlarbudet.se tillhandahålls till skapande part som export (för backup) i olika PDF-format.

 

§ 21: Uppsägning vid missbruk

Skulle någon form av avtalsbrott, missbruk eller felaktig information mellan handlarbudet.se och annan part uppstå kan handlarbudet.se med omedelbar verkan säga upp ingånget avtal varvid abonnemangskostnaden ej återbetalas.

 

§ 21: Copyright

Rätten till Handlarbudet-system innehas av InternalCars Europe AB. Systemet använder PDF Clown för tolkning av PDF-filer som är utfärdat enligt LGPL-licens. Källkod för PDF Clown finns här: http://www.pdfclown.org. LGPL-licensen finns här: http://www.gnu.org/copyleft/lgpl.html

 

Tidigare versioner av allmänna villkor:

Villkor giltiga 2011-2015

Villkor giltiga fram till 2016-06-30